FDP 200805-E 直鋸

FFDDPP220000870151-EE

1

8

1

4

9

5

3
11

23 12 6 7

4
FDPFD2P002701018-0E5-E

奧布薩 21 CZ
Elektrická pímocará pila
NÁVODK微粒
Dkujeme vám, ze jste si zakoupili tuto elektrickou pímocarou pilu。 Nez ji zacnete pouzívat, pectte si, prosím, pozorn tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pípad dalsího pouzití。
歐巴
OBRAZOVÁ PÍLOHA ………………………………………………………………………………………………………………… 3 1. VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÍ PEDPISY ……… ……………………………………………………………… 22
Dlezitá bezpecnostn​​í upozornní Obal Návod k pouzití 2. SYMBOLY …………………………………………………………………………………………………… ………………。 23 3. POPIS STROJE A OBSAH DODAVKY ……………………………………………………………………。 24 4. OBECNÉ BEZPECNOSTNÍ POKYNY ……………………………………………………………………. 24 5. ZVLÁSTNÍ BEZPECNOSTNÍ POKYNY ……………………………………………………………………………….. 28 6. OCHRANA SLUCHU ……………………………… …………………………………………………………………………。 29 7. PROVOZ ……………………………………………………………………………………………………………… … 29 8. PÉCE O NÁADÍ ………………………………………………………………………………………………。 32 9. ZÁRUKA ……………………………………………………………………………………………………………… …… 32 10. PROHLÁSENÍ O SHOD ……………………………………………………………………………………………….. 33 11. TECHNICKÉ ÚDAJE …… ………………………………………………………………………………………………………… 34 12. LIKVIDACE …………………… ………………………………………………………………………………………….. 35

PÍMOCARÁ 皮拉

NÁVODK微粒

CZ 22 Vseobecné bezpecnostn​​í pedpisy
1. VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÍ PEDPISY
波佐! Ped pouzitím si pecliv pectte návod k pouzití。 Dlezitá bezpecnostn​​í upozornní
Výrobek pecliv vybalte a dejte pozor,abyste nevyhodili zádnou cást obalového materiálu díve,nez najdete vsechny soucásti výrobku。 Výrobek uchovávejte na suchém míst mimo dosah dtí。 Ctte vsechna upozornní 一個 pokyny。 Zanedbání pi dodrzování varovných upozornní a pokyn mohou mít za následek úraz elektrickým 自豪,pozár a/nebo tzká poranní。 Obal Výrobek je umístn v obalu bránícím poskozením pi transportu。 Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci。 Návod k pouzití Nez zacnete se strojem pracovat, pectte si následující bezpecnostn​​í pedpisy a pokyny k pouzívání。 Seznamte se s obsluznými prvky a správným pouzíváním zaízení。 Návod pecliv uschovejte pro pípad pozdjsí poteby。 Minimáln po dobu záruky doporucujeme uschovat originální obal vcetn vnitního balicího materiálu, pokladní doklad a zárucní list。 V pípad pepravy zabalte stroj zpt do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku pi pípadném transportu (nap. sthování nebo odeslání do servisního místa)。 Poznámka: Pedáváte-li stroj dalsím osobám, pedejte jej spolecn s návodem。 Dodrzování pilozeného návodu k obsluze je pedpokladem ádného pouzívání stroje。 Návod k obsluze obsahuje rovnz pokyny pro obsluhu, údrzbu a opravy。 Výrobce nepebírá odpovdnost za nehody nebo skody vzniklé následkem nedodrzování tohoto návodu。
FDPFD2P002701018-0E5-E

2. 象徵

象徵 23 CZ

Tento produkt je vyroben v souladu se schválenými normami。
Ped pouzitím stroje si pozorn pectte návod k obsluze。

Dvojitá izolace。

Pouzijte occhranné pomcky na oci Pouzijte ochranné pomcky na usi Nevhazujte je do bzného odpadu

PÍMOCARÁ 皮拉

NÁVODK微粒

CZ 24 Popis stroje a obsah dodávky | Obecné bezpecnostn​​í pokyny

3. POPIS STROJE A OBSAH DODAVKY

Popis stroje (即 obr. 1)

1 – Hlavní vypínac (ZAP/VYP) 2 – Regulátor pedkyvu 3 – Základna 4 – Regulátor otácek 5 – Laserový paprsek 6 – Ochranný kryt

7 – Vodítko 8 – Aretace vypínace 9 – Spínac laseru 11 – Pívodní kabel Drzák 12 – pilového listu

奧布薩·多達基
控制面板中的操作、操作、操作如下:
Pímocará pila Pravoúhlý drzák vzdálenosti ezu 2ks pilového listu Zárucní list Návod k obsluze
Pokud díly chybí nebo jsou poskozeny, obrate se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili。

4. OBECNÉ BEZPECNOSTNÍ POKYNY

Tyto bezpecnostn​​í pokyny si pecliv prostudujte, zapamatujte a uschovejte
UPOZORNNÍ! Pi pouzívání elektrických stroj a elektrického náadí je nutno respektovat a dodrzovat následující bezpecnostn​​í pokyny z dvod ochrany ped úrazem elektrickým primeem, zranním osob a nebezpecím vzniku pozáru。 Výrazem ,,elektrické náadí” je ve vsech níze uvedených pokynech mysleno jak elektrické náadí napájené ze sít (napájecím kabelem), tak náadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu)。 Uschovejte vsechna varovaní a pokyny pro pístí pouzití。
普拉科尼·普斯特蒂
Udrzujte pracovní prostor v cistém stavu a dobe osvtlen。 Nepoádek a tmavá místa na pracovisti bývají pícinou úraz。 Uklite náadí,které práv nepouzíváte。 Nepouzívejte elektrické náadí v prostedí s nebezpecím vzniku pozáru nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují holavé kapaliny, plyny nebo prach。 V elektrickém náadí vzniká na komutátoru jiskení,které mze být pícinou vznícení prachu nebo výpar。

FDFPD2P0200701810-E5-E

Obecné bezpecnostn​​í pokyny 25 CZ
Pi pouzívání el。 náadí zamezte pístupu nepovolaných osob, zejména dtí, do pracovního prostoru! Budete-li vyrusováni,mzete ztratit kontrolu nad provádnou cinností。 V zádném pípad nenechávejte el。 náadí bez dohledu。 Zabrate zvíatm pístup k zaízení。
Elektrickábezpecnost
Vidlice napájecího kabelu elektrického náadí musí odpovídat síové zásuvce。 Nikdy jakýmkoliv zpsobem neupravujte vidlici。 Knáadí,které má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík,nikdy nepouzívejte rozdvojky ani jiné adaptéry。 Neposkozené vidlice a odpovídající zásuvky omezí nebezpecí úrazu elektrickým proudem。 Poskozené nebo zamotané napájecí kabely zvysují nebezpecí úrazu elektrickým pruedem。 Pokud je síový kabel poskozen,je nutno jej nahradit novým síovým kabelem,který je mozné získat v autorizo​​vaném servisním stedisku nebo u dovozce。 Vyvarujte se dotyku tla s uzemnnými pedmty,jako nap。 potrubí、tlesa ústedního topení、sporáky 和 ​​chladnicky。 Nebezpecí úrazu elektrickým proudem je vtsí,je-li 花瓶 tlo spojeno se zemí。 Nevystavujte elektrické náadí desti, vlhku nebo mokru。 Elektrického náadí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama。 Elektrické náadí nikdy neumývejte pod tekoucí vodou ani ho neponoujte do vody。 Nepouzívejte napájecí kabel k jinému úcelu, nez pro jaký je urcen。 Nikdy nenoste a netahejte elektrické náadí za napájecí kabel。 Nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel。 Zabrate mechanicalkému poskození elektrických kabel ostrými nebo horkými pedmty。 埃爾。 náadí bylo vyrobeno výlucn pro napájení stídavým el。 驕傲。 Vzdy zkontrolujte,ze elektrické naptí odpovídá údaji uvedenému na typovém stítku náadí。 Nikdy nepracujte s náadím,které má poskozený el。 kabel nebo vidlici, nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv zpsobem poskozené。 V pípad pouzití prodluzovacícho kabelu vzdy zkontrolujte, ze jeho technické parameter odpovídají údajm uvedeným na typovém stítku náadí。 Je-li elektrické náadí pouzíváno venku, pouzívejte prodluzovací kabel vhodný pro venkovní pouzití。 Pi pouzití prodluzovacích bubn je nétné je rozvinout,aby nedocházelo k pehátí kabelu。 Je-li elektrické náadí pouzíváno ve vlhkých prostorech nebo venku,je povoleno jej pouzívat pouze,pokud je zapojeno do el。 obvodu 的 proudovým chránicem 30 毫安。 Pouzití el。 obvodu s chránicem /RCD/ snizuje riziko úrazu elektrickým pruedem。 Rucní el。 náadí drzte výhradn za izolované plochy urcené k uchopení,protoze pi provozu mze dojít ke kontaktu ezacího ci vrtacího píslusenství se skrytým vodicem nebo s napájecí srou náadí。

PÍMOCARÁ 皮拉

NÁVODK微粒

CZ 26 Obecné bezpecnostn​​í pokyny
貝茲佩諾斯特·奧索布
Pi pouzívání elektrického náadí bute pozorní a ostrazití, vnujte maximální pozornost cinnosti, kterou práv provádíte. Soustete se na práci。 Nepracujte s elektrickým náadím pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo lék。 I chvilková nepozornost pi pouzívání elektrického náadí mze vést k váznému poranní osob。 Pi práci s el。 náadím nejezte,nepijte a nekute。 Pouzívejte ochranné pomcky。 Vzdy pouzívejte ochranu zraku。 Pouzívejte occhranné prostedky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomcky jako 午睡。 呼吸器,bezpecnostn​​í obuv s protiskluzovou úpravou,pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu pouzívané v souladu s podmínkami práce snizují riziko poranní osob。 Vyvarujte se neúmyslného zapnutí náadí。 Nepenásejte náadí,které je pipojeno k elektrické síti,s prstem na spínaci nebo na spousti。 Ped pipojením k elektrickému napájení se ujistte, ze spínac nebo spous jsou v poloze,,vypnuto”。 Penásení náadí s prstem na spínaci nebo zapojování vidlice náadí do zásuvky se zapnutým spínacem mze být pícinou vázných raz。 Ped zapnutím náadí odstrate vsechny seizovací klíce a nástroje。 Seizovací klíc nebo nástroj,který zstane pipevnn k otácející se cásti elektrického náadí mze být pícinou poranní osob。 Vzdy udrzujte stabilní postoj a rovnováhu。 Pracujte jen tam, kam bezpecn dosáhnete。 Nikdy nepeceujte vlastní sílu。 Nepouzívejte elektrické náadí,jste-li unaveni。 Oblékejte se vhodným zpsobem。 Pouzívejte pracovní odv。 Nenoste volné odvy ani sperky。 Dbejte na to, aby se vase vlasy, odv, rukavice nebo jiná cást vaseho tla nedostala do pílisné blízkosti rotujících nebo rozpálených cástí el.náadí。 Pipojte zaízení k odsávání prachu。 Jestlize má náadí moznost pipojení zaízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistte, aby doslo k jeho ádnému pipojení a pouzívání。 Pouzití tchto zaízení mze omezit nebezpecí vznikající prachem。 Pevn upevnte obrobek。 Pouzijte truhláskou svrku nebo svrák pro upevnní dílu, který budete obrábt. Nepouzívejte elektrické náadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, lék nebo jiných omamných ci návykových látek。 Toto zaízení není urcené pro pouzití osobami (vcetn dtí) se snízenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkuseností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny s ohledem na pouziti zaízení od osoby zodpovdné za jejich bezpecnost. Dti musí být pod dozorem,aby jste se ujistili,ze si nehrají se zaízením。
Pouzívání elektrického náadí a jeho údrzba
埃爾。 náadí vzdy odpojte z el。 坐下,讓 pípad jakéhokoliv problému pi práci、ped kazdým cistním nebo údrzbou、pi kazdém pesunu a po ukoncení práce! Nikdy nepracujte s el。 náadím, pokud je jakýmkoliv zpsobem poskozené。
FDPFD2P002701018-0E5-E

Obecné bezpecnostn​​í pokyny 27 CZ
Pokud zacne náadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamzit ukoncete práci。 Elektrické náadí nepetzujte。 Elektrické náadí bude pracovat lépe a bezpecnji,pokud jej budete provozovat v otáckách,pro které bylo navrzeno。 Pouzívejte správné náadí,které je urceno pro danou cinnost。 Správné náadí bude lépe a bezpecnji vykonávat práci, pro kterou bylo zkonstruováno。 Nepouzívejte elektrické náadí,které nelze bezpecn zapnout a vypnout ovládacím spínacem。 Pouzívání takového náadí je nebezpecné。 Vadné spínace musí t opraveny certifikovaným servisem。 Odpojte náadí od zdroje elektrické energie pedtím, nez zacnete provádt jeho seizování, výmnu píslusenství nebo údrzbu. Toto opatení zamezí nebezpecí náhodného spustní。 Nepouzívané elektrické náadí uklite a uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dtí a nepovolaných osob。 Elektrické náadí v rukou nezkusených uzivatel mze být nebezpecné。 Elektrické náadí skladujte na suchém bezpecném míst。 Udrzujte elektrické náadí v dobrém stavu。 Pravideln kontrolujte seízení pohybujících se cástí a jejich pohyblivost。 Kontrolujte zda nedoslo k poskození ochranných kryt nebo jiných cástí, které mohou ohrozit bezpecnou funkci elektrického náadí。 Je-li náadí poskozeno,ped dalsím pouzitím zajistte jeho ádnou opravu。 Mnoho úraz je zpsobeno spatn udrzovaným elektrickým náadím。 ezací nástroje udrzujte ostré a cisté。 Správn udrzované a naostené nástrojí usnadují práci, omezují nebezpecí zranní a práce s nimi se snáze kontroluje。 Pouzití jiných píslusenství nez tch,která jsou uvenena v návodu k obsluze mohou zpsobit poskození náadí a být pícinou zranní。 Elektrické náadí、píslusenství、pracovní nástroje 等。 pouzívejte v souladu s tmito pokyny a takovým zpsobem,který je pedepsán pro konkrétní elektrické náadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh provádné práce。 Pouzívání náadí k jiným úcelúm,nez pro jaké je urceno,mze vést k nebezpecným situacím。
Pouzívání akumulátorového náadí
Ped vlozením akumulátoru se pesvdcte, ze je vypínac v poloze ,,0-vypnuto”。 Vlození akumulátoru do zapnutého náadí mze být pícinou nebezpecných situací。 K nabíjení akumulátor pouzívejte pouze nabíjecky pedepsané výrobcem。 Pouzití nabíjecky pro jiný typ akumulátoru mze mít za následek jeho poskození a vznik pozáru。 Pouzívejte pouze akumulátory urcené pro dané náadí。 Pouzití jiných akumulátor mze být pícinou zranní nebo vzniku pozáru。 Pokud ní akumulátor pouzíván, uchovávejte ho oddlen od kovových pedmt jako jsou svorky, klíce, srouby a jiné drobné kovové pedmty, které by mohly zpsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru s druhým。 Zkratování akumulátoru mze zapícinit zranní,popáleniny nebo vznik pozáru。

PÍMOCARÁ 皮拉

NÁVODK微粒

CZ 28 Obecné bezpecnostn​​í pokyny | Zvlástní bezpecnostn​​í pokyny
S akumulátory zacházejte setrn。 Pi nesetrném zacházení mze z akumulátoru uniknout chemická látka。 Vyvarujte se kontaktu s touch látkou a pokud i pesto dojde ke kontaktu, vymyjte postizené místo proudem tekoucí vody。 Pokud se chemická látka dostane do ocí,vyhledejte ihned lékaskou pomoc。 Chemická látka z akumulátoru mze zpsobit vázná poranní。
服務
Nevymujte cásti náadí,neprovádjte sami opravy,ani jiným zpsobem nezasahujte do konstrukce náadí。 Opravy náadí svte kvalifikovaným osobám。 Kazdá oprava nebo úprava výrobku bez oprávnní nasí spolecnosti je nepípustná (mze zpsobit úraz, nebo skodu uzivateli)。 Elektrické náadí vzdy nechte opravit v certifikovaném servisním stedisku。 Pouzívejte pouze originální nebo doporucené náhradní díly。 Zajistíte tak bezpecnost Vasi i Vaseho náadí。
5. ZVLÁSTNÍ BEZPECNOSTNÍ POKYNY
波佐爾! Ped pouzitím si prosím pozorn pectte tyto bezpecnostn​​í pokyny a pecliv je uschovejte。
Ujistte se, ze napová hladina napájecí sít odpovídá údajm na typovém stítku náadí。 Pila je vybavena dvoupólovým kabelem a zástrckou! Pi práci pouzívejte ochranné brýle av pípad tvorby prachu pi ezání ci vrtání také 呼吸器。 Pi delsí práci s náadím nebo pi velké hlucnosti pouzívejte vhodnou ochranu sluchu。 Pokud je pila vybavena pípojkami pro vysavac nebo sbrac prachu, pak tato zaízení pi provozu pily skutecn pouzívejte。 Sácek ve vysavaci nebo sbraci pravideln vymujte。 Obrábný kus si ped zahájením práce upevnte do svráku nebo celistí。 Tento postup je bezpecnjsí, nez kdyz budete obrobek pouze pidrzovat rukou, a navíc budete mít ob ruce volné pro ovládání náadí。 Napájecí kabel náadí ulozte pi práci tak, aby se o nj nedalo zakopnout, slápnout na nj nebo polozit na nj tzké bemeno。 Ujistte se, ze bhem práce nedojde k poskození kabelu。 V pípad nedodrzení pokyn uvedených v této pírucce, hrozí riziko úrazu。 Pímocará pila odpovídá platným technickým pedpism a normám。 Pi práci s pímocarou pilou musí být ochranný kryt vzdy zasunut dole。 Pravideln kontrolujte oba srouby na drzáku pilového listu。 Nepouzívejte poskozené nebo opotebované pilové listy。 Pravideln kontrolujte nastavení vodící kladky。 Nespoustjte pilu, je-li pilový list zasunut v obrobku。 Nikdy nepetzujte pilu natolik,aby se motor zastavil。 Nikdy se nesnazte zastavit pohyb pilového listu, ani kdyz je motor jiz vypnutý。 Pilový list se sám velmi rychle vysune。 Zuby listu jsou velmi ostré。
FDPFD2P002701018-0E5-E

Zvlástní bezpecnostn​​í pokyny |Ochrana sluchu | 普羅沃茲 29 CZ
Pilou nikdy nemite na jiné osoby。 Pouzívejte ochranné prostedky proti hluku, prachu a vibracím !!!
波佐爾! Tyto bezpecnostn​​í pokyny uschovejte !!!
6. OCHRANA 斯魯楚
波佐爾! V pípad, ze hodnota akustického tlaku pekrocí 85,0 dB(A), pouzijte vhodnou ochranu sluchu。 Zabráníte tak poskození svého sluchu!
7. 普羅沃茲
Seízení laserového paprsku
Pi doprav, manipulaci a intenzivní práci s náadím mze dojít k vychýlení pesnosti laserového paprsku。 Laserový paprsek lze snadno seídit。
Povolte spodní kízové srouby na celní nebo bocní stran stroje o nkolik otácek。 Podrzte pilu s pilovým listem proti pravítku nebo proti zcela rovné desce。 Zkontrolujte、zda laserový paprsek probíhá pesn podél pravítka nebo desky。 Pokud tomu tak není,seite laserový paprsek jemným otácením drzáku laseru。 Po seízení opt utáhnte spodní kízové srouby。
提示:Pi ezání zkosených hran nebude ez v rovin s drázkou v základn。
Poznámka:Bez ohledu na úhel zkosení bude ez vzdy následovat laserový paprsek。
Práce s pímocarou pilou
波佐爾! Pila je urcena výhradn pro domácí nebo hobby pouzití。 Výrobce a dovozce nedoporucují pouzívat toto náadí v extrémních podmínkách a pi vysokém zatízení。 Jakékoliv dalsí doplující pozadavky musí t pedmtem dohody mezi výrobcem a odbratelem
Jedná se pímocarou pilu s pedkyvem a elektronickou regulací otácek。 調節 otácek a tístupovou regulací pedkyvu dosáhnete vynikajícího ezného výkonu optimální ezné kivky s minimálním opotebením pilového listu。 Ped prvním pouzitím náadí si pecliv pectte návod a seznamte se s jednotlivými funkcemi stroje。 Ujistte se, ze v pracovní oblasti nejsou zádné pe​​kázky, zejména na zadní stran ezaného objektu。 Pokud pilu ovládáte jednou rukou, pracujte velmi opatrn a volnou ruku mjte vzdy mimo oblast ezání。 Poznámka:Ped seizováním náadí nebo výmnou píslusenství VZDY odpojte zaízení od napájení (vytáhnte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky)。 Zabráníte tím náhodnému spustní stroje pi manipulaci。

PÍMOCARÁ 皮拉

NÁVODK微粒

CZ 30 普羅沃茲

Výmna pilového 列表
波佐爾! Vypnte pilu a vytáhnte zástrcku napájecího kabelu ze zásuvky。
典型的 pilového listu zvolte dle materiálu,který se chystáte ezat。 Odklopte plastový transparentní kryt, otocte rychloupínací sklícidlo smrem doprava, vsute list (zuby k sob) az na doraz a rychloupínací sklícidlo povolte。 Zasute list do drzáku, zuby musí smovat vped a plochá zadní hrana musí být zasunutá do vodicího válecku。 Zaklopte zpt 透明塑料。 Zkontrolujte správnou polohu listu ve vodicím válecku a pevné uchycení listu v drzáku。

奧德薩瓦尼·巴楚
做 pípojky pro odsávání prachu v zadní cásti stroje zasute hubici a pohybem proti smru hodinových rucicek ji utáhnte。 Pohybem po smru hodinových rucicek hubici zase povolíte。 Na hubici pipojte hadici bzného vysavace,který bude po dobu ezání odsávat prach a piliny。 Vzdy pouzívejte 呼吸器,pestoze pouzíváte system odsávání prachu。

納斯塔韋尼·佩基武
Kyvný zdvih nastavíme pomocí regulátoru umístného u pilového listu na levé stran pímocaré pily。 Máte moznost nastavit ctyi stupn pedkyvu: 0, 1, 2 a 3. Doporucené nastavení pedkyvu pro ezání jednotlivých druh materiál:

普萊希

0

奧塞爾

0

虔誠者

2-3

希利尼克

0

塑料

1-2

泥盆

2-3

烏赫洛維埃扎尼
Upravením základny budete moci provádt ezy pod rzným úhlem。 Ped seízením základy se ujistte,ze je pila odpojena od napájení。 Pro seízení základny povolte sestihranným klícem sestihranný sroub na spodní stran pily。 Posute základnu smrem vped a naklopte ji do pozadovaného úhlu (polohy: 15°, 30°, 45°). Sestihranným klícem opt dotáhnte sestihranný sroub。 Pi ezání postupujte stejn, jako byste ezali pímý ez。 Základnu pily pevn pidrzujte vodorovn s obrobkem。

FDPFD2P002701018-0E5-E

普羅沃茲 31 CZ

Píméezání
Ujistte se, ze ezaný díl je pevn uchycen ve svráku nebo na pracovním 偷了。 Na ezaný kus si nýsujte linku, kudy povedete ez. Spuste pilu a polozte pední cást základny na ezaný díl。 Umístte pilový ez do vyznaceného bodu ezu。 Pomalu pilou pohybujte smrem vped po vyznacené lince ezu。 Zárove pilu tlacte smrem dol,aby nedoslo k zaseknutí nebo zlomení pilového listu。 Nechte pilu pracovat svým vlastním tempem, aby list mohl voln procházet ezaným materiálem nikdy na pilu netlacte a nepetzujte ji。 Zvýseným tlakem proces ezání nijak neurychlíte。
Zvolte vhodný pilový list dle ezaného materiálu,jeho povrchové úpravy a tlousky a dle typu ezání。 Vtsí zuby provedou rychlé, hrubé ezy, zatímco povrch ezu s plátkem s jemnými zuby jiz bude v konecné povrchové úprav。
Pi ezání tenkých desek na ezaný kus polozte devnou desku, která bude absorbovat vibrace.
Hlavní vypínac (ZAP/VYP)
Hlavní vypínac (1) je umístn na rukojeti pily。 Stisknutím vypínace pilu spustíte。 Hlavní vypínac mzete v dané poloze aretovat tlacítkem umístným na boku rukojeti。 Aretaci zrusíte stisknutím hlavního vypínace。 Ped zapojením zástrcky napájecího kabelu do zásuvky se vzdy ujistte, ze je hlavní vypínac v poloze VYP。 V pípad, ze náadí nepouzíváte, je vzdy odpojte do napájení。
規則 otácek
Otácky stroje lze regulovat pomocí regulátoru umístného na pední stran rukojeti。 Pro zvýsení otácek otácek regulátorem vped, pro snízení otácek otácejte regulátorem vzad.
西斯尼阿斯克拉多瓦尼
波佐爾! Pi provádní údrzby a cistní se vzdy ujistte, ze je stroj odpojen od napájení。 Odpojte pilu od napájení。 Pilu cistte jemným saponátovým roztokem a vlhkým hadíkem。 Pozor, mnoho bzných domácích cistic obsahuje agresivní chemické látky, které by mohly poskodit plastové díly náadí。 Nepouzívejte ani benzín, terpentýn, edidla na nátrové hmoty apod。 Dávejte pozor,aby cistic ani voda nevnikly do vnitního prostoru náadí。 Zabrate ponoení jakékoli cásti náadí do vody。
Vodou ani saponátovými roztoky necistte elektrické prvky stroje。 Po kazdém pouzití pilu otete hadíkem。 Zkontrolujte,ze ventilacní otvory pily jsou volné a bez prachu,zabráníte tím pehatí stroje。

PÍMOCARÁ 皮拉

NÁVODK微粒

CZ 32 普羅沃茲 | Péce o náadí | 扎魯卡
Pravideln kontrolujte uhlíky (zanesené nebo opotebené uhlíky zpsobují nadmrnou tvorbu jisker a snizují výkon náadí)。 Uhlíky vzdy vymte v párech。
8. PÉCE O NÁADÍ
Petízení Pi ezání na pilu nikdy nadmrn netlacte。 Nadmrný tlak snizuje otácky náadí a výkon pily je velmi omezen。 Nadmrný tlak mze zpsobit petízení stroje následné poskození motoru。 Pokud se pila nadmrn zaheje, nechte ji bzet cca 2 minuty naprázdno, poté práci na krátkou dobu peruste。 Pilu cistte cistým hadíkem a kartáckem。 Ventilacní otvory udrzujte cisté a bez prachu。
9. 扎魯卡
Zárucní list je platný pouze spolu s dokladem o koupi。 Oba doklady uchovávejte na bezpecném míst。 V pípad uplatnní záruky nebo pozadavku na opravu se obrate na svého prodejce nebo na servisní stedisko。 Záruka se vztahuje na vekeré závady a poruchy výrobku, ke kterým doslo bhem zárucní doby prokazateln vinou výrobní vady ci vady materiálu。 V takovém pípad bude výrobek opraven a/nebo seízen。 Záruka se nevztahuje na bzné opotebení výrobku, na vady vzniklé petízením, pouzitím nevhodného píslusenství nebo nesprávným provozem výrobku。
FDPFD2P002701018-0E5-E

Prohlásení o 鞋 33 CZ

10. PROHLÁSENÍ O 鞋

Výrobek / znacka:PÍMOCARÁ PILA / FIELDMANN

典型/型號:FDP 200805-E …………………………………………230V-50Hz/800W/0-2800min/MAX 80mm

Výrobek je v souladu s níze uvedenými pedpisy:

Smrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prosince 2006

o harmonizaci právních pedEpiUsPcRleOnHskLýÁcShEsNtáÍtOtýSkHajOícDích se elektrických zaízení urcených pro pouzívání v urcitých mezích naptí。 Smrnice EvroPprosdkuékth/oznpacakar:lameEnletuktraickRá apdímyoc2a0rá0p4ila//1F0IE8LD/MEASNNze dne 15. prosince 2004

o sblizování prTáypv/nmícohdepl: edpisFcDlPe2n0s0k80ý5c-Ehjasktoávtýrotbýnkí maojídceílcMh1sQe-DeD2le0-k8t0romagnetické 兼容性

a

o

茲魯塞尼

小可愛

交流電 230V,50Hz,
89/336/LEaHseSr T.ída II

800W,

0-2800/米-1,

提達

二,

IP20,

指示燈

lampa,

Smrnice Evropského parlamengnaatrmuanatoenvRaánaháldahdylaind2ain0aak0uak6stui/sctk4iéc2hkéo/hvEoýSkvoýkznouen: uLdP:AnL=We8A=619d77B.(dAkB)v(A)tna 2006 o strojních zaímzen smích95

Smrnice EvroVpýsrokbéceh:o parlameFCnAetrSunToCakRo,Rsatea.sle.dcyká2201101,21/009050/PEraShaz1e0,dCnzeech2R7e.pulebdlicna 2003

o omezení pouzívání nkterýchVAnTenboe: zCpZ2e6c72n6ý5c48h látek v elektrických a elektronických

在澤尼希。

Smrnice EvroDVpýirsreockbtéievkhejoMe vDpe2as0hr0lo6ad/m42s/enEníCzetuuvaedRenaýdmyi s2m0r0ni5ce/m8i 8a n/aESízeními:

指令 EMC 2014/30/EU

指令 NEOE 2000/14/EC
a normami:指令 RoHS 2011/65/EU

EN 60745-1a:n2o0rm0am9i+: A11:2010 EN 60745-2EE-NN16621288:44211–021:-2110101:250+1A6C EN 60825-1E:N250501144-1:2017 EN 55014-1EE:NN26501500001046–32+:-22A0:2105114:2009+A2:2011 EN 55014-2E:N169109007-3+-3A:20113:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Oznacení CE:……………………………………………………………………………………………………………… ………… 16

Spolecnost FAST CVRyd,áano.sv.:jePorapzerávnna jednat jménem výrJombécnoe:. 英格。 Zdenk Pech 董事會主席

維羅布斯:

基準日期:23 年 8 月 2021 日

波德皮斯:

FAST CR, 作為 Cernokostelecká1621,251 01 Praha , Ceská republika DIC: CZ26726548

V 讚美,23.6.2016

Jméno:英格。 Zdenk Pech Pedseda pedstavenstva

Podpis a razítka:

PÍMOCARÁ 皮拉

NÁVODK微粒

CZ 34 技術說明
11.TECHNICKÉ ÚDAJE
納帕杰尼…………………………………………………………………………………………………………。 230V~ / 50Hz Píkon ………………………………………………………………………………………………………… …………………………。 800 瓦 Otácky …………………………………………………………………………………………………………………… …… 0-2800 ot./min Hloubka ezu do deva ……………………………………………………………………………………………… ………….. 80 毫米 Hloubka ezu do oceli ……………………………………………………………………………………………… ……………… 10 毫米 Stupn kyvného zdvihu ………………………………………………………………………………………………………….. 0 , I, II, III Stupn pro úhlové ezání ……………………………………………………………………………………………… …… 0°- 45° Návod k pouzití v originálním jazyce。
FDPFD2P002701018-0E5-E

12. 利克維德斯

利克維達斯 35 CZ

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUZITÝM OBALEM Pouzitý obalový 材料 odlozte na místo urcené obcí k ukládání odpadu。
LIKVIDACE POUZITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAÍZENÍ
Tento 符號 na produktech anebo v prvodních dokumentech znamená, ze pouzité elektrické a elektronické výrobky nesmí být pidány do bzného komunálního odpadu。 Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci pedejte tyto výrobky na urcená sbrná místa。 Alternativn v nkterých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích mzete vrátit své výrobky místnímu prodejci pi koupi ekvivalentního nového produktu。 Správnou likvidací tohoto produktu pomzete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na zivotní prostedí a Lidské zdraví, coz by mohled vidskynádédét Dalsí podrobnosti si vyzádejte od místního úadu nebo nejblizsího sbrného místa。 Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty。
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zaízení, vyzádejte si potebné informace od svého prodejce nebo dodavatele。 Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii。 Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyzádejte si potebné informace o správném zpsobu likvidace od místních úad nebo od svého prodejce。
Tento výrobek spluje veskeré základní pozadavky smrnic EU, které se na nj vztahují。
Zmny v textu, designu a technických specifi kací se mohou mnit bez pedchozího upozornní a vyhrazujeme si právo na jejich zmnu。

PÍMOCARÁ 皮拉

NÁVODK微粒

36
FDPFD2P002701018-0E5-E

文件/資源

FIELDMANN FDP 200805-E 直鋸 [pdf] 用戶手冊
FDP 200805-E 直鋸,FDP 200805-E,直鋸,鋸

發表評論

您的電子郵件地址將不會被發表。 必填字段標 *